MyChart Login

We’re Here to Help. Call 628 206 8000 .

Magsimula

Impormasyon para sa mga nagsasalita ng Tagalog na nais tumanggap ng pangangalaga at makaalam nang higit pa tungkol sa Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center.

Maligayang Pagdating sa Zuckerberg San Francisco Hospital and Trauma Center
Lahat ay tinatanggap dito, anuman ang iyong kakayahan sa pagbabayad, kakulangan sa seguro, o katayuan sa imigrasyon. Higit pa kami sa isang medikal na pasilidad, kami ay isang komunidad sa pangangalaga ng kalusugan na nagtataguyod ng mabuting kalusugan para sa lahat ng mga San Franciscan.

Naka-base sa Komunidad na Pangangalaga para sa mga San Franciscan
Bahagi kami ng isang malaking grupo ng mga klinika sa komunidad at mga healthcare provider, ang San Francisco Health Network. Sa pakikipagtulungan, nagbibigay kami ng pangunahing pangangalaga para sa lahat ng edad, espesyalidad na pangangalaga, dentistry, pangangalagang emerhensiya at trauma, at pangangalaga sa malala para sa mga mamamayan ng San Francisco.

 

 

Tungkol sa Amin

Pangangalaga sa Pasyente
Nagbibigay kami ng pinakamataas ang kalidad na medikal na pangangalaga sa mga larangang ito:

 • Pangangalagang Emerhensiya & Agaran
 • Pangunahin & Espesyalidad na Pangangalaga
 • Pagsusuri & mga Dyagnostiko
 • Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Pag-iisip
 • Pangangalaga sa Diabetes
 • Pangangalaga sa Kanser
 • Pangangalaga sa HIV/AIDS
 • Pangangalaga sa Matatanda
 • Pangangalaga sa Kababaihan
 • Pangangalaga sa Pamilya

4 na Hakbang sa Mabuting Kalusugan sa ZSFG

 1. Makipagkita sa isang Espesyalista sa Pagpapatala

  Upang tumanggap ng pangangalaga, kailangang nakatala ka sa isa sa mga tinatanggap naming programa sa seguro o pinansiyal.

  Tumawag sa 628 206 7800 upang magtakda ng pakikipagtipan sa isang Sertipikadong Tauhan sa Pagpapatala.

 2. Sumali sa isang Pagsasanay sa Pangunahing Pangangalaga

  Ang mabuting kalusugan ay nagsisimula sa iyong klinika sa pangunahing pangangalaga. Maaari kang pumili ng provider sa ospital o sa malapit sa tirahan mo.

  Tumawag sa 628 206 7000 upang makaalam nang higit pa tungkol sa SF Health Network.

 3. Magpasangguni sa isang Espesyalista

  Upang tumanggap ng espesyalidad na pangangalaga o kumuha ng pagsusuriing dyagnostiko, kakailanganin mo ng isang referral mula sa iyong health care provider.

  Tumawag sa 628 206 8000 upang makaalam nang higit pa tungkol sa aming espesyalidad na pangangalaga.

 4. Bumisita sa Aming Kampus

  Tinatanggap ka namin sa aming kampus. Pumunta para sa aming mahusay na pangangalaga, manatili para sa aming mga programa sa komunidad at suporta. Nag-aalok kami ng libreng mga klase sa kaayusan, pamumuhay, at kalakasan gayundin ng interpreter, pagtataguyod sa pasyente, at mga serbisyong suporta sa krisis.

  Tumawag sa 628 206 8000 upang makaalam nang higit pa tungkol sa aming pagtungo sa komunidad upang mangalaga.

Mga Suportang Serbisyo

Nag-aalok kami ng mga serbisyong ito iupang ibigay ang tulong at suportang kailangan mo:

 • Tulong sa Pagpapatala sa Pangangalaga ng Kalusugan
 • Tulong sa Paniningil & Seguro
 • Mga Serbisyong Interpreter & para sa Imigrante/Dayuhan
 • Pagtataguyod sa Pasyente
 • Mga Klase sa Sentro ng Kaayusan ng Komunidad
 • Aklatan sa Kalusugan & mga Klase sa Computer

Mga Alituntunin sa Pagdalaw

Huling na-update noong 2/10/22.

Ang mga alituntunin sa ibaba ay nalalapat sa Lungsod at County ng SF, UCSF, at sa mga first responder at emergency personnel, volunteer, at estudyante.

Mag-download ng PDF

Gumawa ng Pakikipagtipan

Naririto Kami upang Tumulong
Para sa karagdagang impormasyon, pagtatakda ng tipanan, paniningil at seguro at iba pa:
Tumawag sa 628 206 8000
Tutulungan ka ng aming mga eksperto sa kaayusan.

Nais makaalam nang higit pa?

Tumawag sa 628 206 8000 upang makipag-usap sa sinuman sa wikang Tagalog.